Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen fruktoosi-intolerantikot (HFI) ry

Y-tunnus: 3121615-4

Pajukonkatu 15 E 8

33820 TAMPERE

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Virpi Tiikkaja, sihteeri, rekisterinpitäjä, virpitaipale@hotmail.com

Tanja Kuusela, puheenjohtaja, tanja.k.kuusela@live.com

Rekisterin nimi

Suomen fruktoosi-intolerantikot (HFI) ry jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterinpidolla rekisterinpitäjä täyttää yhdistyslaissa mainitun velvollisuutensa jäsenrekisterin ylläpidosta. Jäsenrekisterin yhteystietoja käytetään jäsenten tiedottamiseen ja jäsenmaksujen seurantaan.

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää henkilön antamat perustiedot kuten nimi, syntymävuosi, yhteystiedot mukaan lukien osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jäsenyyden tyyppi sekä alaikäiseltä myös vanhemman/huoltajan yhteystiedot. Rekisteri voi sisältää myös laskutusta koskevia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti jäseniltä itseltään. Henkilöitä koskevia tietoja voidaan tarvittaessa hakea myös väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli henkilö on antanut siihen suostumuksensa. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot on suojattu yhdistystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Tiedot poistetaan, kun jäsen ilmoittaa haluavansa lopettaa jäsenyyden tai hallitus katsoo hänet eronneeksi.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Tiedot toimitetaan pääasiassa sähköpostitse. Tätä useammin tapahtuvasta tarkastusoikeuden käytöstä rekisterinpitäjä saa periä siitä aiheutuvan kohtuullisen ja välittömät kustannukset kattavan korvauksen. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle.

Jos asiakas havaitsee, että rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakkaalla on oikeus vaatia, että rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle.

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten asiakkaan tulee tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.